ระบบงานสารสนเทศ การใช้งานระบบทั้งเขตพื้นที่

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

3263 คน

รายละเอียด

ข้าราชการครู

2292 คน

รายละเอียด

บุคลากรอื่น

971

รายละเอียด

ไม่เคยใช้งานบทเรียน

- คน

รายละเอียด
รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด