ระบบงานสารสนเทศ การใช้งานระบบทั้งเขตพื้นที่

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

3257 คน

รายละเอียด

ข้าราชการครู

2289 คน

รายละเอียด

บุคลากรอื่น

968

รายละเอียด

ไม่เคยใช้งานบทเรียน

- คน

รายละเอียด
รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด