C0001

รายละเอียดการใช้งานคอร์สนี้

  • ผู้สมัครเข้าใช้งานทั้งหมด 138 คน

  • ผู้สมัครที่ผ่านการอบรม 65 คน

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 "

คอร์ส :
C0001 : การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้จัดทำ : นายเทิดศักดิ์ ขุขันธิน

         : นางชฎาพร ขุขันธิน

เข้าสู่บทเรียน เข้าสู่ระบบจัดการคอร์ส

C0001
บทที่ : 1 เรื่อง : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รายละเอียดบทเรียน :
1. การทำงานคอมพิวเตอร์ และ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ (Hardware)
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
บทที่ : 2 เรื่อง : การใช้งาน : ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ตอนที่ 1
รายละเอียดบทเรียน :
1. เริ่มเข้าสู่ Microsoft Windows , ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Desktop Icon
2. การเปิดใช้งานโปรแกรมจากปุ่ม Start
3. การเปิดหลายโปรแกรมพร้อมกัน , รู้จักกับหน้าต่าง
4. การจัดเรียงหน้าต่างบน Desktop
บทที่ : 3 เรื่อง : การใช้งาน ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ตอนที่ 2
รายละเอียดบทเรียน :
1. การรู้จัก การดูข้อมูลใน Folder ด้วย This Pc และ File Explorer
2. การกำหนดรูปแบบการแสดง File และ Folder , การจัดเรียง File และ Folder
3. ส่วนประกอบของ File Explorer , การแสดงข้อมูลใน File Explorer , การสร้าง Folder
4. การเลือก File ,
บทที่ : 4 เรื่อง : การใช้งาน ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ตอนที่ 3
รายละเอียดบทเรียน :
1. การลบ File และ Folder
2. การกู้ไฟล์ที่ลบจาก Recycle Bin
3. การค้นหา File และ Folder
4. การเพิ่มพื้นที่การใช้งานและลบไฟล์ขยะโดยการใช้ Disk Cleanup

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 33000

ติดต่อ : ทีมพัฒนาระบบ