ระบบ : การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 "

เข้าสู่ระบบ สมัครใช้งาน

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

จำนวนบุคลากรทั้งเขต

คน

ณ วันที่ 2020-05-29
จำนวนข้าราชการครู

คน

ณ วันที่ 2020-05-29
บุคลากรอื่น

คน

ณ วันที่ 2020-05-29

: คอร์สเพื่อการพัฒนาการรู้เท่าทันและการใช้สื่อเทคโนโลยี

DsD4TSSK1

C0001 : การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3 บทเรียน 1.5 ชั่วโมง

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่ และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และ ประเภทของโปรแกรมประยุกต์

DsD4TSSK1

C0002 : การใช้งานอินเตอร์เน็ต

8 บทเรียน 2.3 ชั่วโมง

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บบราวเซอร์ การใช้คำสำคัญ การใช้งานปฏิทิน การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้งานอินเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

DsD4TSSK1

C0003 : การใช้งานดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย

5 บทเรียน 3.5 ชั่วโมง

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัญชีรายชื่อแบบต่างๆ การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ การป้องกันมัลแวร์ การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและใช้ในชีวิตประจำวัน

DsD4TSSK1

C0004 : การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ

3 บทเรียน 2.3 ชั่วโมง

       ทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2019 ในการใช้งานเบื้องต้น การจัดการไฟล์เอกสาร การจัดรูปแบบเอกสาร การพิมพ์และแก้ไขข้อความในเอกสาร การแทรกและจัดการรูปภาพ การแทรกกราฟิกพิเศษ การแทรกและจัดการตาราง การทำปกรายงาน และการประยุกต์ใช้งาน

DsD4TSSK1

C0005 : การใช้งานโปรแกรมตารางทำงาน

5 บทเรียน 3 ชั่วโมง

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางการคำนวณ การป้อนและจัดเก็บข้อมูลการแก้ไขและตกแต่งข้อมูล การสร้างตารางข้อมูล การใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณ การเรียงลำดับ การสรุป การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิ การสั่งพิมพ์เอกสารและการสร้างเกมส์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน

DsD4TSSK1

C0006 : สร้างสรรค์สื่อด้วยโปรแกรมนำเสนอ

4 บทเรียน 3.5 ชั่วโมง

       การสร้างสรรค์สื่อด้วยโปรแกรมนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์สื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

DsD4TSSK1

C0007 : การทำงานร่วมกันเเบบ ออนไลน์

5 บทเรียน 3.3 ชั่วโมง

       ศึกษาทักษะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ การทดสอบการใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์ การกำหนดพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ และการใช้โปรแกรมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ การทำงานแบบออนไลน์ด้วย Google Application ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม โดยฝึกทักษะในการใช้งานเบื้องต้น การจัดการไฟล์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมได้ เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของซอฟต์แวร์ ทักษะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

DsD4TSSK1

C0008 : การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย

5 บทเรียน 1.3 ชั่วโมง

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักการเพื่อรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย จัดการรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและใช้ในชีวิตประจำวัน

DsD4TSSK1

C0009 : การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

5 บทเรียน 5.5 ชั่วโมง

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล ในการใช้โปรแกรมสร้างเว็บ การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ และการใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 33000

ติดต่อ : ทีมพัฒนาระบบ