C0004

รายละเอียดการใช้งานคอร์สนี้

  • ผู้สมัครเข้าใช้งานทั้งหมด 71 คน

  • ผู้สมัครที่ผ่านการอบรม 47 คน

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 "

คอร์ส :
C0004 : การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ

ผู้จัดทำ : นายธนิน เจริญราษฏร์

         : นางสาวดากานดา อินทรพันธุ์

เข้าสู่บทเรียน เข้าสู่ระบบจัดการคอร์ส

C0004
บทที่ : 1 เรื่อง : รู้จักกับโปรแกรม Microsoft Word 2019
รายละเอียดบทเรียน :
1.รู้จักกับโปรแกรม Microsoft Word 2019 / 365
บทที่ : 2 เรื่อง : การจัดการไฟล์เอกสาร
รายละเอียดบทเรียน :
1.การสร้างเอกสารใหม่
2.การบันทึกไฟล์เอกสาร
3.การเปิดเอกสาร
4.การปิดเอกสาร
5.การสั่งพิมพ์เอกสาร
บทที่ : 3 เรื่อง : การจัดรูปแบบเอกสาร
รายละเอียดบทเรียน :
1.การเลือกขนาดกระดาษ
2.การตั้งค่าขอบกระดาษ
3.การวางแนวหน้ากระดาษ
บทที่ : 4 เรื่อง : การพิมพ์และแก้ไขข้อความในเอกสาร
รายละเอียดบทเรียน :
1.การพิมพ์และการเปลี่ยนภาษา
2.การเลือกรูปแบบตัวอักษร
3.การกำหนดขนาดตัวอักษร
4.การจัดรูปแบบตัวอักษรและข้อความ
5.การคัดลอกและวางข้อความ
บทที่ : 5 เรื่อง : การแทรกและจัดการรูปภาพ
รายละเอียดบทเรียน :
1.การแทรกรูปภาพและจัดการรูปภาพ
2.การตัดฉากหลังรูปภาพเพื่อนำไปใช้งาน
3.การจัดรูปแบบรูปภาพและรูปร่าง
บทที่ : 6 เรื่อง : การแทรกกราฟิกพิเศษ
รายละเอียดบทเรียน :
1.รู้จักเครื่องมือSmartArt
2.การประยุกต์ใช้เครื่องมือSmartArt
3.ออกแบบงานกราฟิกด้วย Word
บทที่ : 7 เรื่อง : การแทรกและการจัดการตาราง
รายละเอียดบทเรียน :
1.การแทรกเครื่องมือSmartArtในการสร้างผังโครงสร้างองค์กร
2.การแทรกตารางและจัดการตาราง
บทที่ : 8 เรื่อง : การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft word ในชีวิตประจำวัน
รายละเอียดบทเรียน :
1.เทคนิคการสร้างปกรายงานด้วยสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 33000

ติดต่อ : ทีมพัฒนาระบบ