C0005

รายละเอียดการใช้งานคอร์สนี้

  • ผู้สมัครเข้าใช้งานทั้งหมด 71 คน

  • ผู้สมัครที่ผ่านการอบรม 47 คน

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 "

คอร์ส :
C0005 : การใช้งานโปรแกรมตารางทำงาน

ผู้จัดทำ : นางสาวปภัสสร ทองสุข

         : นางสาวจันทิมา ธนวาที

เข้าสู่บทเรียน เข้าสู่ระบบจัดการคอร์ส

C0005
บทที่ : 1 เรื่อง : การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2019 เบื้องต้น
รายละเอียดบทเรียน :
1. รู้จักโปรแกรม Microsoft Excel 2019
2. การเปิดใช้งานและการออกจากโปรแกรมโปรแกรม Microsoft Excel 2019
3. ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Excel 2019
บทที่ : 2 เรื่อง : การเริ่มต้นสร้างสมุดงาน
รายละเอียดบทเรียน :
1. การป้อนข้อมูลชนิดต่าง ๆ ใน Worksheet
2. การบันทึกสมุดงาน
3. การเปิดและปิดสมุดงาน
4. การสั่งพิมพ์ไฟล์งาน
บทที่ : 3 เรื่อง : การจัดรูปแบบข้อมูล
รายละเอียดบทเรียน :
1. การจัดรูปแบบข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
2. การใส่เส้นขอบตารางและสีพื้น
3. การจัดการแถว (Row) และคอลัมน์ (Column)
4. การผสานเซลล์
5. การจัดการ Worksheet
6. การสลับข้อมูลจากแถวเป็นคอลัมน์
บทที่ : 4 เรื่อง : การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ
รายละเอียดบทเรียน :
1. การใช้ฟังก์ชันและสูตรการคำนวณในการวัดและประเมินผลนักเรียนรายวิชา
2. การใช้ฟังก์ชันและสูตรการคำนวณในการวัดและประเมินนักเรียนรายชั้น
บทที่ : 5 เรื่อง : การนำเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิหรือกราฟ
รายละเอียดบทเรียน :
1. การนำเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิหรือกราฟ
บทที่ : 6 เรื่อง : การป้องกันแผ่นงาน
รายละเอียดบทเรียน :
1. การป้องกันแผ่นงาน
บทที่ : 7 เรื่อง : การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2019
รายละเอียดบทเรียน :
1. การสร้างเกมจาก Microsoft Excel 2019

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 33000

ติดต่อ : ทีมพัฒนาระบบ