C0006

รายละเอียดการใช้งานคอร์สนี้

  • ผู้สมัครเข้าใช้งานทั้งหมด 63 คน

  • ผู้สมัครที่ผ่านการอบรม 36 คน

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 "

คอร์ส :
C0006 : สร้างสรรค์สื่อด้วยโปรแกรมนำเสนอ

ผู้จัดทำ : นางปทิตตา ศิลาวรรณ

         : นางสาวชุดาภา ไชยปัญญา

เข้าสู่บทเรียน เข้าสู่ระบบจัดการคอร์ส

C0006
บทที่ : 1 เรื่อง : การเข้าใช้งานโปรแกรมและส่วนประกอบต่างๆ ของ Ms-PowerPoint
รายละเอียดบทเรียน :
การเข้าใช้งานโปรแกรมและส่วนประกอบต่างๆ Ms-PowerPoint
บทที่ : 2 เรื่อง : มุมมองและการนำเสนออย่างง่าย ใน Ms-PowerPoint
รายละเอียดบทเรียน :
มุมมองและการนำเสนออย่างง่าย ใน Ms-PowerPoint
บทที่ : 3 เรื่อง : การสร้างงานนำเสนอเบื้องต้น ใน Ms-PowerPoint
รายละเอียดบทเรียน :
การสร้างงานนำเสนอเบื้องต้น ใน Ms-PowerPoint
บทที่ : 4 เรื่อง : การแทรกวัตถุต่าง ใน Ms-PowerPoint
รายละเอียดบทเรียน :
การแทรกวัตถุต่าง ใน Ms-PowerPoint
บทที่ : 5 เรื่อง : การสร้างการ์ตูน ใน Ms-PowerPoint
รายละเอียดบทเรียน :
การสร้างการ์ตูน ใน Ms-PowerPoint
บทที่ : 6 เรื่อง : การสร้างภาพเคลื่อนไหว ใน Ms-PowerPoint
รายละเอียดบทเรียน :
การสร้างภาพเคลื่อนไหว ใน Ms-PowerPoint
บทที่ : 7 เรื่อง : การสร้างปกรายงาน ใน Ms-PowerPoint
รายละเอียดบทเรียน :
การสร้างปกรายงาน ใน Ms-PowerPoint
บทที่ : 8 เรื่อง : การสร้าง SAR หน้าเดียว ใน Ms-PowerPoint
รายละเอียดบทเรียน :
การสร้าง SAR หน้าเดียว ใน Ms-PowerPoint
บทที่ : 9 เรื่อง : การทำวารสารประชาสัมพันธ์ ใน Ms-PowerPoint
รายละเอียดบทเรียน :
การทำวารสารประชาสัมพันธ์ ใน Ms-PowerPoint
บทที่ : 10 เรื่อง : การสร้างเกมส์ ใน Ms-PowerPoint
รายละเอียดบทเรียน :
การสร้างเกมส์ ใน Ms-PowerPoint
บทที่ : 11 เรื่อง : การสร้างสือการสอน ใน Ms-PowerPoint
รายละเอียดบทเรียน :
การสร้างสือการสอน ใน Ms-PowerPoint
บทที่ : 12 เรื่อง : การสร้างงานอินโฟกราฟิก ใน Ms-PowerPoint
รายละเอียดบทเรียน :
การสร้างงานอินโฟกราฟิก ใน Ms-PowerPoint

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 33000

ติดต่อ : ทีมพัฒนาระบบ