C0008

รายละเอียดการใช้งานคอร์สนี้

  • ผู้สมัครเข้าใช้งานทั้งหมด 63 คน

  • ผู้สมัครที่ผ่านการอบรม 34 คน

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 "

คอร์ส :
C0008 : การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย

ผู้จัดทำ : นายประหยัด พลพวก

         : นายณัฐวุฒิ กรไกร

เข้าสู่บทเรียน เข้าสู่ระบบจัดการคอร์ส

C0008
บทที่ : 1 เรื่อง : ภัยคุกคามด้านความปลอดภัย
รายละเอียดบทเรียน :
1. เรียนรู้ ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่าง
บทที่ : 2 เรื่อง : การปฏิบัติการตามหลักการเพื่อรักษาความปลอดภัย
รายละเอียดบทเรียน :
1. การปฏิบัติการตามหลักการเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้งาานข้อมูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 33000

ติดต่อ : ทีมพัฒนาระบบ