C0009

รายละเอียดการใช้งานคอร์สนี้

  • ผู้สมัครเข้าใช้งานทั้งหมด 58 คน

  • ผู้สมัครที่ผ่านการอบรม 33 คน

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 "

คอร์ส :
C0009 : การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

ผู้จัดทำ : นายลักษ์ วงค์ขันธ์

         :

เข้าสู่บทเรียน เข้าสู่ระบบจัดการคอร์ส

C0009
บทที่ : 1 เรื่อง : การใช้งานโปรแกรมด้านการสร้างเว็บไซต์
รายละเอียดบทเรียน :
1. ตัวอย่างโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์
2. กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ 6 ขั้นตอน
บทที่ : 2 เรื่อง : การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน
รายละเอียดบทเรียน :
1. ทักษะสําคัญ 8 ประการ ที่ควรบ่มเพาะให้เกิดขึ้นกับพลเมืองดิจิทัลทุกคนในศตวรรษที่ 21
2. ความสามารถสําหรับการรู้ดิจิทัล
บทที่ : 3 เรื่อง : การใช้งานโปรแกรมด้านการตกแต่งภาพ
รายละเอียดบทเรียน :
1. โปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop
บทที่ : 4 เรื่อง : การใช้งานโปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอในลักษณะต่าง ๆ
รายละเอียดบทเรียน :
1. การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ
2. แอปพลิเคชั่น สำหรับจับหน้าจอคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นวีดีโอ
บทที่ : 5 เรื่อง : การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว
รายละเอียดบทเรียน :
1. โปรแกรม Adobe Premiere Pro cc
2. โปรแกรม Adobe After Effect cc
3. โปรแกรม Final Cut Pro

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 33000

ติดต่อ : ทีมพัฒนาระบบ